Úvod

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR sú školy od 30.3.2020 naďalej zatvorené až do odvolania.  

Testovanie deviatakov je zrušené. Prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája 2020, k prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností (= talentové skúšky) sa uskutočnia najskôr 1 týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Prijímacie pohovory na SŠ sa uskutočnia najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania a najneskôr do 30. júna 2020 (informácie k podávaniu prihlášok oznámime).

Zápis detí do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 by sa mal uskutočniť v druhej polovici apríla 2020 (informácie k zápisu oznámime).

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v mesiaci máj 2020 (presný termín oznámime).

Ukončenie školského vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020: 30.jún 2020.

Oznamujeme rodičom, že pripravujeme podklady na ďalšie vzdelávanie žiakov základnej školy od 30.3.2020. Zatiaľ pokračujte podľa pokynov platných na obdobie 16. – 27.3.2020, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy v sekcii .

Prosíme rodičov, aby boli v tomto období domáceho vzdelávania žiakov zhovievaví a pokojní. Netreba stresovať žiaka, seba a učiteľa tým, že niektoré nové učivo nevedia vysvetliť, alebo že niektoré nové učivo sa žiak nedokáže naučiť. Po návrate do školských lavíc každý učiteľ bude najskôr zisťovať, do akej miery si žiaci dokázali osvojiť nové poznatky, kde sú nedostatky a podľa toho bude postupovať v ďalšom vzdelávaní. Spoločnými silami a vzájomnou pomocou prekonáme aj tieto prekážky. V období domáceho vzdelávania netreba riešiť otázku koncoročnej klasifikácie. Podstatné pre žiakov je to, aby toto obdobie nepokladali za prázdniny, aby sa snažili podávať čo najlepšie výkony, snažili sa plniť zadania od učiteľov, opakovali si aj učivo, ktoré bolo prebraté do 13.3.2020, aby poslúchali rodičov, spolupracovali. Úspechom bude aj to, ak si Vaše dieťa každý deň nájde čas na čítanie kníh (beletrie, encyklopédií), sledovanie dokumentárnych filmov z oblasti histórie, geografie, biológie, ak sa zapojí do domácich prác a pomoci rodičom. Ústretovosťou,  vzájomným porozumením a pokojom dokážeme preklenúť aj toto náročné obdobie pre nás všetkých. Podstatné je prežiť ho v zdraví. Zdravie je najvyššia hodnota nášho bytia, ktorú si uvedomíme, až keď je ohrozená.

S úctou

                PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy