Úvod

Žiadame všetkých rodičov detí materskej školy a všetkých žiakov základnej školy, aby si vo štvrtok 16. apríla 2020 prišli prevziať osobné veci:

  • u detí materskej školy – uterák, pyžamo, papuče, iné osobné veci, pracovný zošit (ak bol zakúpený);
  • u žiakov základnej školy – uterák, hygienické vrecko, papuče, potreby v kufríkoch alebo škatuliach na VYV a TŠV, iné osobné veci, pracovné zošity a zošity (ak zostali v škole), osobné kvety v kvetináčoch.

Prineste si so sebou tašky! Škola neposkytuje žiadne náhradné tašky a obaly.

Pri preberaní osobných vecí postupujte (z bezpečnostných dôvodov) podľa nasledujúceho časového rozpisu (inak nebudete vybavení!). POZOR! Postupuje sa podľa kľúča: čas prevzatia vecí určuje začiatočné písmeno priezviska dieťaťa.

Útvar

Povolené časové rozpätie na prevzatie vecí

Deti s priezviskom začínajúcim sa na písmeno:

Osobné veci môže prísť prevziať iba 1 osoba:

Materská škola

8:00 – 9:00 h

A až G

1 rodič alebo ním poverená iná osoba

9:00 – 10:00 h

H až Ň

10:00 – 11:00 h

O až Ž

Základná škola

8:00 – 9:00 h

A až G

1 žiak alebo 1 rodič alebo ním poverená iná osoba

9:00 – 10:00 h

H až Ň

10:00 – 11:00 h

O až Ž

Žiaci z Čechyniec a Malého Cetína

8:00 – 11:00 h

(v závislosti od dopravy)

A až Ž

1 žiak alebo 1 rodič alebo ním poverená iná osoba

Pozn.: Ak z vážnych dôvodov (zdravotných alebo pracovných) nemôžete prísť po osobné veci, ani nemáte možnosť poveriť tým inú osobu, tak kontaktujte triedneho učiteľa prostredníctvom e-mailu (kontakty TU:pdf). Vybaví a oznámi Vám náhradný termín. Prosíme, aby ste túto možnosť nezneužili. Ďakujeme.

   Žiadame Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy a rešpektovali nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia. Len vtedy prebehne preberanie vecí plynulo. Ďakujeme.

   POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

   V tento deň je povolený vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke (odporúčame žiakom ZŠ)cez veľkú posuvnú bránu so závorou pri bytovke (odporúčame rodičom MŠ). Ďakujeme za porozumenie.