Úvod

Zápis do 1. ročníka oboma spôsobmi bol ukončený!

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 16. – 20. apríla 2020  platí pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) – platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh v čase:

  • utorok 21.apríla 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
  • streda 22.apríla 2020 - od 14:00 h do 17:00 h

Zápis sa vzťahuje na každé dieťa, ktoré do 31.augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov (t.j. narodené od 1.9.2013 do 31.8.2014) a na dieťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky k 1.9.2020. Prosíme, aby ste sa vopred oboznámili s Podmienkami prijatia a informáciami o škole (pdf).

Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického zápisu:

Žiadame rodičov predškolákov, aby najneskôr do pondelka 20. apríla 2020 vyplnili elektronický formulár o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Nájdete ho tu internet. Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + 2. strana občianskeho preukazu rodiča s bydliskom). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí / neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. Ak budú všetky údaje správne zadané, nemusíte chodiť osobne do školy na zápis. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného zápisu:

Žiadame rodičov predškolákov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Protokole o zápise do 1.ročníka – nájdete ho tu od 16.4.2020 (docodtpdf) a priniesli ho osobne v čase:

  • utorok 21.apríla 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
  • streda 22.apríla 2020 - od 14:00 h do 17:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Ak nemáte možnosť tlačiť Protokol o zápise, dostanete ho v deň zápisu v škole, kde ho aj vyplníte.

Poznámky:

  1. V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery.
  2. Ak uvažujete u dieťaťa o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok, tak rozhodnutie riaditeľky školy je podmienené doručením písomného odporúčania detského lekára a písomného odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Tieto dve odporúčania je rodič z dôvodu súčasnej pandemickej situácie povinný doručiť škole najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (t.č. CPPPaP deti nevyšetrujú, vykonávajú len bežné administratívne práce).
  3. Nezabudnite čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

V horeuvedené 2 dni je povolený vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke. Ďakujeme za porozumenie.