Podmienky prenájmu telocvične

(platné od 1.10.2013)

 1. Škola ako prenajímateľ prenajíma cvičebnú plochu telocvične (+ šatne a sociálne zariadenie) právnickým a dospelým fyzickým osobám. Prenajímať telocvičňu nie je povinnosťou školy, t.z. škola nemusí žiadosti vyhovieť.
 2. Telocvičňu je možné prenajať na základe písomnej žiadosti podanej v termíne od 20.augusta do 20.septembra príslušného kalendárneho roka v kancelárii  školy (Tlačivo - žiadosť o prenajatie telocvične). Neakceptujeme nepodpísané žiadosti, žiadosti faxované, telefonické a zasielané e-mailom. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prenajať alebo neprenajať telocvičňu nájomcovi.
 3. Žiadosť je možné podať i v inom termíne, ale prenajímateľ jej nemusí vyhovieť, najmä z dôvodu už obsadeného termínu, príp. iných odôvodnených skutočností.
 4. Telocvičňu je možné využívať  z prevádzkových dôvodov len v  dňoch školského vyučovania od 1.októbra -  max. do 30.júna, okrem dní vedľajších prázdnin a sviatkov (vždy ich prenajímateľ označí v nájomnej zmluve - termínovníku) v čase od 16:00 h do 21:00 h. Upozorňujeme, že telocvičňa školy  je školské zariadenie, a preto prevádzka telocvične je prispôsobená školskému prevádzkovému poriadku a školskému režimu počas roka – neplníme funkciu športovej haly s celoročnou prevádzkou!
 5. Telocvičňu je možné prenajať najmenej na jednu hodinu a najviac na 4 hodiny v týždni.
 6. Jedna hodina prenájmu trvá 60 minút (t.z. za tento vymedzený čas je potrebné prísť i odísť, pred odchodom  je povinnosťou nájomcu skontrolovať priestory – či sú zatvorené okná, voda, zhasnutá elektrina a uzamknúť hlavný vchod do telocvične).
 7. Nájomca uvedený v zmluve nesmie poskytnúť kľúč od telocvične inej osobe, ako je dohodnuté v zmluve. Považuje sa to za porušenie zmluvy.
 8. Výška prenájmu za 1 hodinu: 5,- €
 9. Platby prebiehajú v termínoch určených v zmluve. Poplatok sa uhrádza na účet prenajímateľa len bezhotovostným stykom.
 10. V prípade, že prenajímateľ nemôže poskytnúť z prevádzkových dôvodov prenájom v dohodnutom termíne podľa zmluvy, tak sa dohodne s nájomcom na kompenzácii (buď ponúkne náhradný termín alebo v budúcom období odráta danú nevyužitú čiastku, prípadne inak). Peniaze nájomcovi nevracia.
 11. Prenajímateľ neposkytuje telocvičňu na agresívne formy športu. V telocvični nie je možné hrať futbal v obuvi určenej na ihrisko a s klasickou loptou, ale len  v obuvi  a s loptou určenou na sálový futbal (mäkkou loptou), nakoľko klasická lopta má deštrukčný účinok a poškodzuje zariadenie  telocvične. Obuv musí  mať bielu podrážku, aby neznečisťovala  palubovku.
 12. Nájomca si zodpovedá za bezpečné športovanie,  pohyb a za udržiavanie hygieny v prenajatom priestore. Nájomca si sám zabezpečuje lekárničku pre podanie prvej pomoci.
 13. Nájomca je povinný pri poškodení telocvične, jej zariadenia a náradia ihneď oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi a bezodkladne odstrániť nedostatky spôsobené poškodením na vlastné náklady.
 14. V prípade, že nájomca zistí poškodenie zariadenia telocvične ešte pred začiatkom cvičenia, je povinný ihneď túto skutočnosť nahlásiť v zmysle zmluvy.
 15. Prenajímateľ požaduje, aby dvere telocvične boli počas športovej činnosti nájomcu zatvorené (kvôli tepelným stratám a vniknutiu hlodavcov a vtáctva do budovy telocvične).
 16. Prenajímateľ požaduje, aby sa maloleté deti, ktoré chodia s cvičencami do telocvične, nezdržiavali bez dozoru v areáli školy počas cvičenia ich rodičov, ale aby boli prítomné v telocvični pri svojich rodičoch pod dozorom dospelej osoby.