Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2020/2021:

Na základe rozhodnutia ministra z 26.1.2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ oznamujeme dôležité zmeny k podmienkam prijatia na SŠ:

- Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ

- Príloha č. 1 - Zoznam odborov

- Príloha č. 2 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- Príloha č. 3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

 

do 26.02. 2021 - zverejnenie kritérií na študijné a učebné odbory talentových a netalentových študijných odborov SŠ (talentové a netalentové študijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl a http://www.svs.edu.sk/Všetky netalentové kritériáVšetky talentové kritériá)

Termín talentových skúšok:

v prvom termíne 5.- 7. máj 2021

v druhom termíne 12.-14. máj 2021

do 08.04. 2021 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ pre všetky študijné a učebné odbory ! (talentové, netalentové, osemročné študijné a učebné odbory)

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:  (I. termín) 3. - 4. máj 2021

              (II. termín) 10. - 11. máj 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ         9. jún 2021

 2. kolo:  22. jún 2021

Sledovať web. stránku https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx – harmonogram, naplnenosť a kritéria na prijatie žiakov na stredné školy v šk. roku 2020/2021

 

 Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.komposyt.sk/ (test na povolanie)

http://www.test-osobnosti.sk/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientácia žiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk