Úvod

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 15.04.2020 rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Sú to tieto predmety:

  • Výtvarná výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Telesná a športová výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Hudobná výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Pracovné vyučovanie (3. – 4. roč. ZŠ),
  • Etická výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Náboženská výchova (1. a 2.st. ZŠ).

Tieto predmety budú na vysvedčení za 2.polrok 2019/20 hodnotené slovom „absolvoval/a“.

(Ostatné predmety v 1.ročníku budú hodnotené slovne a v 2. – 9. ročníku budú klasifikované.)

Získavanie podkladov na hodnotenie počas prerušeného vyučovania

Ďalej oznamujeme, že podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä:

  • z portfólií žiackych prác,
  • rozhovormi so žiakmi,
  • konzultáciou s rodičmi.

Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania berú do úvahy aj známky za 1. polrok z daného vyučovacieho predmetu, ďalej známky, ktoré žiaci získali od 1.2.2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 16.3.2020 do 6. apríla 2020 (t.j. do vydania usmernenia MŠVVaŠ SR).

Zároveň upozorňujeme žiakov ZŠ a ich rodičov na kritériá postupu do vyššieho ročníka:

1) V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí si zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

2) V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.