Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 15.04.2020 rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Sú to tieto predmety:

  • Výtvarná výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Telesná a športová výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Hudobná výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Pracovné vyučovanie (3. – 4. roč. ZŠ),
  • Etická výchova (1. a 2.st. ZŠ),
  • Náboženská výchova (1. a 2.st. ZŠ).

Tieto predmety budú na vysvedčení za 2.polrok 2019/20 hodnotené slovom „absolvoval/a“.

(Ostatné predmety v 1.ročníku budú hodnotené slovne a v 2. – 9. ročníku budú klasifikované.)

Získavanie podkladov na hodnotenie počas prerušeného vyučovania

Ďalej oznamujeme, že podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä:

  • z portfólií žiackych prác,
  • rozhovormi so žiakmi,
  • konzultáciou s rodičmi.

Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania berú do úvahy aj známky za 1. polrok z daného vyučovacieho predmetu, ďalej známky, ktoré žiaci získali od 1.2.2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 16.3.2020 do 6. apríla 2020 (t.j. do vydania usmernenia MŠVVaŠ SR).

Zároveň upozorňujeme žiakov ZŠ a ich rodičov na kritériá postupu do vyššieho ročníka:

1) V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí si zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

2) V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný