Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Zo života školy

Informácie platné na obdobie od 18.1.2021 do odvolania

Materská škola:

V obmedzenom režime - prezenčne otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (rodičov kontaktovali triedne pani učiteľky).

Školský klub detí:

V obmedzenom režime - prezenčne otvorený len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (rodičov kontaktovali triedne pani učiteľky).

Základná škola:

1.- 4.roč.: dištančné vzdelávanie - prostredníctvom MS TEAMS v predmetoch SJL, MAT a ANJ podľa dištančného rozvrhu (na Edupage budú žiaci mať zadania/úlohy na daný týždeň, ktoré majú vypracovať zo SJL, MAT, ANJ a ostatných predmetov).

5.- 9.roč.: dištančné vzdelávanie – naďalej prostredníctvom MS TEAMS podľa dištančného rozvrhu.

Spôsob hodnotenia žiakov ZŠ v 1. polroku šk. r. 2020/21

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 09.12.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 13.01.2021 rozhodla o spôsobe hodnotenia žiakov základnej školy takto:

- predmety HUV a TŠV v 1. – 9. roč. sú hodnotené slovne z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ( podľa usmernenia MŠVVaŠ SR sa tieto predmety realizovali len teoretickou formou).

To znamená, že podľa platného ŠkVP sú žiaci hodnotení/klasifikovaní bez zmeny, t.j.

- žiaci 1. ročníka – všetky predmety hodnotené slovne,

- žiaci 2. – 9. ročníka – ostatné predmety (okrem HUV a TŠV) klasifikované (známkou).

Prosíme rodičov, aby v tomto období mesiaca január do uzatvorenia známok vo zvýšenej miere dohliadli na svoje dieťa a plnenie si jeho vzdelávacích povinností.

Vopred ďakujeme za ústretovosť.

 

Informácie platné na obdobie 11.01.2021 – 15.01.2021

Materská škola:

- prezenčne otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (rodičov kontaktovali triedne pani učiteľky).

Základná škola:

1.- 4.roč.: dištančné vzdelávanie - prostredníctvom Edupage, kde žiaci budú mať zadania / úlohy na daný týždeň, ktoré majú vypracovať,

5.- 9.roč.: dištančné vzdelávanie - naďalej prostredníctvom MS TEAMS podľa dištančného rozvrhu.

 

Viac:

- Upozorňujeme na informáciu ministerstva, že rodičia môžu od 11.1.2021 do 18.01.2021 čerpať pandemickú OČR.

- Priložená tabuľka s termínmi návratu žiakov do škôl má informatívny nezáväzný charakter, vzhľadom na pandemickú situáciu sa môže meniť, (TU)

- Zmeny v testovaní piatakov a deviatakov (TU) a v termínoch prijímacieho konania (TU),

- Komunikácia so školou je možná výlučne prostredníctvom e-mailu: zsgolianovo(at)gmail.com.

Žiadame rodičov, aby sledovali denne webovú stránku školy, na ktorej zverejňujeme najdôležitejšie informácie.

Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, prosíme Vás o urýchlené vyplnenie dotazníka na školskej EDUPAGE - IŽK (Prihlásiť sa môžete TU!), ktorý súvisí s pokynmi ministerstva školstva zo 17.12.2020 (viac na https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf ). Dotazník treba vyplniť okamžite, najneskôr do piatka 18.12.2020 do 11:00 h. Podobný dotazník ste už nedávno vypĺňali, ale ministerstvo podmienilo návrat žiakov 2.st. ZŠ do škôl tým, že sa musia predtým pretestovať antigénovým testom oni aj jeden z rodičov. Inak sa budú musieť naďalej vzdelávať doma. Upozorňujeme, že dotazník musíte vyplniť aj v tom prípade, že žiak alebo rodič už prekonal COVID-19 (nakoľko nie je záruka, že nemôže ochorieť na COVID-19 znova).

V dotazníku odpovedáte, či máte záujem:

  1. o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou (t.j. vzdelávanie doma),
  2. o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasíte s pretestovaním na ochorenie COVID-19 u žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka.

Veľmi Vás prosíme, neriešte v tejto zložitej situácii politiku ani politikov, ale zdravie Vašich detí a všetkých zamestnancov školy (aj oni majú podmienku testovať sa pred návratom do škôl). Pedagógovia chcú vzdelávať Vaše deti v škole na riadnom vyučovaní, pretože súčasný stav v školstve považujú za kritický. Ale bez testovania to t.č. nepôjde.

Upozorňujeme, že pri kombinovanom/hybridnom vzdelávaní (t.j. súčasné vzdelávanie žiakov, ktorí budú v škole na vyučovaní a zároveň tých, ktorí sa budú vzdelávať doma) budeme prednostne pristupovať k potrebám žiakov prítomných v škole. Ďakujeme za pochopenie!

Uzatvorenie školy

Od pondelka 14.12.2020 sa uzatvára škola z karanténnych dôvodov.

Viac v rozhodnutí (TU: pdf a TU:pdf).

Prieskum

Prosíme rodičov žiakov 5. - 9. ročníka Zš, aby bezodkladne vyplnili dotazník, ktorým zisťujeme záujem / nezáujem o testovanie na COVID-19 (podľa usmernenia vlády SR č. 760/2020 zo dňa 4.12.2020 a opatrenia hlavného hygienika SR zo dňa 4.12.2020). Prieskum robíme v školskej EDUPAGE (IŽK) - Prihlásiť sa môžete TU!

Upozorňujeme, že zatiaľ sa žiaci 2. stupňa ZŠ vzdelávajú naďalej dištančne!

Organizácia vyučovania od 2.11.2020

Pre III. tr. a IV. tr. ZŠ: Oznamujeme rodičom žiakov III. tr. a IV. tr. základnej školy, že od 2.novembra 2020 sa po prerušení obnovuje pre žiakov prezenčné vyučovanie (pozri upravený rozvrh hodín TU: internet).

Pre všetky deti MŠ + žiakov 1.st. ZŠ: Od 2.novembra 2020 musí dieťa/žiak pred vstupom do školy odovzdať pedagógovi školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo platné od 02.11.2020 - TU: pdf), inak mu nebude umožnený vstup do budovy. Do školy môže vstúpiť len také dieťa / taký žiak, ktorému nebola nariadená karanténa (ani rodinnému príslušníkovi) a ktoré nevykazujú známky ochorenia.

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 2.11.2020

Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, a žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, je povinný predložiť po celoplošnom testovaní (po 01.novembri 2020) pri prvom nástupe dieťaťa / žiaka do školy - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo je upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra a je platné od 02.11.2020. Toto nariadenie vydalo MŠVVaŠ SR.

Škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

Tlačivo - Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 02.11.2020pdf

Zdôvodňovanie neprítomnosti dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ v škole

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca.“

Z uvedeného vyplýva, že materské a základné školy sú povinné zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

  1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
  2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (RÚVZ alebo riaditeľom školy),
  3. ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa/žiaka.

Túto povinnosť majú školy vykonávať po uplynutí každého mesiaca. Údaje slúžia pre potreby sociálnej poisťovne.

       Na základe uvedeného škola žiada rodičov, aby vo vlastnom záujme bezodkladne oznamovali triednemu učiteľovi, či ide o neprítomnosť dieťaťa/žiaka z dôvodu uvedeného v bode a) a c), pretože o nej nemá informácie. V opačnom prípade sa rodič vystavuje možnému riziku nepreplatenia ošetrovného, ak oň bolo požiadané.

Na základe tohto nariadenia je dochádzka žiakov evidovaná dvoma spôsobmi:

  1. V edupage evidujeme fyzickú prítomnosť žiakov v škole pre sociálnu poisťovňu podľa „pípnutia“, čiže žiaci sú neprítomní
  2. V teamsoch evidujeme prítomnosť žiakov na on line vyučovaní pre potreby klasifikácie žiakov.

Upozornenie – prerušenie vyučovania v III.tr. od 26.10.2020 do odvolania

Podľa odporúčania RÚVZ v Nitre prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v  III.tr. základnej školy od pondelka 26.10.2020, t.j. uvedení žiaci sa nesmú zúčastňovať vyučovania ani výchovného procesu v ŠKD. Toto opatrenie sa realizuje z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Trvanie domácej izolácie u žiakov z uvedenej triedy základnej školy je potrebné iba na nevyhnutný čas (do ukončenia laboratórnych vyšetrení u osôb podozrivých z nákazy). O ukončení domácej karantény budú rodičia žiakov III. tr. informovaní prostredníctvom Edupage a webového sídla školy.

Žiakom budú zadané pokyny na domáce vzdelávanie prostredníctvom Edupage (ak nebude dohodnuté inak).

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný