Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Podmienky prenájmu telocvične

(platné od 1.10.2013)

 1. Škola ako prenajímateľ prenajíma cvičebnú plochu telocvične (+ šatne a sociálne zariadenie) právnickým a dospelým fyzickým osobám. Prenajímať telocvičňu nie je povinnosťou školy, t.z. škola nemusí žiadosti vyhovieť.
 2. Telocvičňu je možné prenajať na základe písomnej žiadosti podanej v termíne od 20.augusta do 20.septembra príslušného kalendárneho roka v kancelárii  školy (Tlačivo - žiadosť o prenajatie telocvične). Neakceptujeme nepodpísané žiadosti, žiadosti faxované, telefonické a zasielané e-mailom. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prenajať alebo neprenajať telocvičňu nájomcovi.
 3. Žiadosť je možné podať i v inom termíne, ale prenajímateľ jej nemusí vyhovieť, najmä z dôvodu už obsadeného termínu, príp. iných odôvodnených skutočností.
 4. Telocvičňu je možné využívať  z prevádzkových dôvodov len v  dňoch školského vyučovania od 1.októbra -  max. do 30.júna, okrem dní vedľajších prázdnin a sviatkov (vždy ich prenajímateľ označí v nájomnej zmluve - termínovníku) v čase od 16:00 h do 21:00 h. Upozorňujeme, že telocvičňa školy  je školské zariadenie, a preto prevádzka telocvične je prispôsobená školskému prevádzkovému poriadku a školskému režimu počas roka – neplníme funkciu športovej haly s celoročnou prevádzkou!
 5. Telocvičňu je možné prenajať najmenej na jednu hodinu a najviac na 4 hodiny v týždni.
 6. Jedna hodina prenájmu trvá 60 minút (t.z. za tento vymedzený čas je potrebné prísť i odísť, pred odchodom  je povinnosťou nájomcu skontrolovať priestory – či sú zatvorené okná, voda, zhasnutá elektrina a uzamknúť hlavný vchod do telocvične).
 7. Nájomca uvedený v zmluve nesmie poskytnúť kľúč od telocvične inej osobe, ako je dohodnuté v zmluve. Považuje sa to za porušenie zmluvy.
 8. Výška prenájmu za 1 hodinu: 5,- €
 9. Platby prebiehajú v termínoch určených v zmluve. Poplatok sa uhrádza na účet prenajímateľa len bezhotovostným stykom.
 10. V prípade, že prenajímateľ nemôže poskytnúť z prevádzkových dôvodov prenájom v dohodnutom termíne podľa zmluvy, tak sa dohodne s nájomcom na kompenzácii (buď ponúkne náhradný termín alebo v budúcom období odráta danú nevyužitú čiastku, prípadne inak). Peniaze nájomcovi nevracia.
 11. Prenajímateľ neposkytuje telocvičňu na agresívne formy športu. V telocvični nie je možné hrať futbal v obuvi určenej na ihrisko a s klasickou loptou, ale len  v obuvi  a s loptou určenou na sálový futbal (mäkkou loptou), nakoľko klasická lopta má deštrukčný účinok a poškodzuje zariadenie  telocvične. Obuv musí  mať bielu podrážku, aby neznečisťovala  palubovku.
 12. Nájomca si zodpovedá za bezpečné športovanie,  pohyb a za udržiavanie hygieny v prenajatom priestore. Nájomca si sám zabezpečuje lekárničku pre podanie prvej pomoci.
 13. Nájomca je povinný pri poškodení telocvične, jej zariadenia a náradia ihneď oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi a bezodkladne odstrániť nedostatky spôsobené poškodením na vlastné náklady.
 14. V prípade, že nájomca zistí poškodenie zariadenia telocvične ešte pred začiatkom cvičenia, je povinný ihneď túto skutočnosť nahlásiť v zmysle zmluvy.
 15. Prenajímateľ požaduje, aby dvere telocvične boli počas športovej činnosti nájomcu zatvorené (kvôli tepelným stratám a vniknutiu hlodavcov a vtáctva do budovy telocvične).
 16. Prenajímateľ požaduje, aby sa maloleté deti, ktoré chodia s cvičencami do telocvične, nezdržiavali bez dozoru v areáli školy počas cvičenia ich rodičov, ale aby boli prítomné v telocvični pri svojich rodičoch pod dozorom dospelej osoby.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný