Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Prihlásenie žiaka do základnej školy / Odhlásenie žiaka zo základnej školy

 • Zápis do 1.ročníka základnej školy sa koná každý rok v apríli. Presný termín sa vopred zverejňuje na webovej stránke školy, prostredníctvom obecného rozhlasu a na úradnej tabuli Obce Golianovo. Do 1.ročníka je možné prijať spravidla dieťa aj mimo uvedeného termínu zápisu. Do 1.ročníka musí byť v termíne zverejneného zápisu zapísané každé dieťa, ktoré k 31.augustu daného roka zápisu dovŕši 6 rokov veku.
 • Do 2. – 9.ročníka sa prijímajú žiaci so súhlasom riaditeľa školy kedykoľvek počas školského roka.
 • Do základnej školy sú prijímaní prednostne žiaci zo školského obvodu Golianovo. Žiaci z iných obvodov sú prijímaní len v tom prípade, ak to neprekročí povolenú kapacitu jednotlivých tried.
 • O prijatí – neprijatí žiaka do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy.
 • Doklady potrebné k zápisu do 1.roč.:
 1. rodný list dieťaťa
 2. občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
 3. vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka (pozri Tlačivá)
 • Doklady potrebné k prihláseniu žiaka do 2. – 9.ročníka:
 1. rodný list dieťaťa
 2. občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
 3. potvrdenie o odhlásení žiaka z predchádzajúcej základnej školy
 4. písomná Žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy (pozri Tlačivá)
 • Odhlásenie žiaka zo základnej školy je možné kedykoľvek počas školského roka. Rodič /zákonný zástupca je povinný včas oznámiť  toto rozhodnutie riaditeľke školy a doručiť vyplnené Odhlásenie žiaka zo základnej školy  (pozri Tlačivá).

 

Prijatie dieťaťa do ŠKD / Odhlásenie dieťaťa z ŠKD

 • Predbežný zápis do školského klubu detí na nový školský rok sa koná v mesiaci máj predchádzajúceho školského roka.
 • Zápisný lístok a písomnú Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí (pozri Tlačivá) je potrebné bezpodmienečne odovzdať počas prvých 3 pracovných dní septembra riaditeľovi školy. Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do ŠKD.
 • Prijímanie detí do ŠKD v inom termíne povoľuje (nepovoľuje) len riaditeľ školy.

!!! Prihlasovanie detí do školského klubu detí sa koná v kancelárii školy. Na prijatie dieťaťa je potrebný súhlas riaditeľa školy s prijatím.

 • Odhlásenie dieťaťa z ŠKD je možné vykonať spravidla k poslednému dňu daného mesiaca. Rodič je povinný túto skutočnosť vopred oznámiť riaditeľovi školy a odovzdať vyplnené Odhlásenie dieťaťa z ŠKD (pozri Tlačivá).

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný