Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Zápis do 1. ročníka oboma spôsobmi bol ukončený!

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 16. – 20. apríla 2020  platí pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) – platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh v čase:

  • utorok 21.apríla 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
  • streda 22.apríla 2020 - od 14:00 h do 17:00 h

Zápis sa vzťahuje na každé dieťa, ktoré do 31.augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov (t.j. narodené od 1.9.2013 do 31.8.2014) a na dieťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky k 1.9.2020. Prosíme, aby ste sa vopred oboznámili s Podmienkami prijatia a informáciami o škole (pdf).

Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického zápisu:

Žiadame rodičov predškolákov, aby najneskôr do pondelka 20. apríla 2020 vyplnili elektronický formulár o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Nájdete ho tu internet. Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + 2. strana občianskeho preukazu rodiča s bydliskom). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí / neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. Ak budú všetky údaje správne zadané, nemusíte chodiť osobne do školy na zápis. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného zápisu:

Žiadame rodičov predškolákov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Protokole o zápise do 1.ročníka – nájdete ho tu od 16.4.2020 (docodtpdf) a priniesli ho osobne v čase:

  • utorok 21.apríla 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
  • streda 22.apríla 2020 - od 14:00 h do 17:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Ak nemáte možnosť tlačiť Protokol o zápise, dostanete ho v deň zápisu v škole, kde ho aj vyplníte.

Poznámky:

  1. V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery.
  2. Ak uvažujete u dieťaťa o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok, tak rozhodnutie riaditeľky školy je podmienené doručením písomného odporúčania detského lekára a písomného odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Tieto dve odporúčania je rodič z dôvodu súčasnej pandemickej situácie povinný doručiť škole najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (t.č. CPPPaP deti nevyšetrujú, vykonávajú len bežné administratívne práce).
  3. Nezabudnite čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

V horeuvedené 2 dni je povolený vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke. Ďakujeme za porozumenie.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný